Göteborg Energi – en föregångare för hållbara energilösningar


Göteborg Energi har sedan slutet av 1800-talet varit göteborgarnas kommunala energibolag. Bolaget bidrar till ett hållbart Göteborg vilket innebär att man säkerställer att kunderna får smarta, effektiva och hållbara lösningar för energi och stadsfiber samt arbetar för att utveckla ett hållbart samhälle för framtida generationer.

Göteborg Energi har som mål att leda arbetet mot hållbara energilösningar. Genom samarbete, innovation och ett framtidsinriktat förhållningssätt vill de bidra till att vara en avgörande roll i utformningen av en grönare framtid för Sveriges energilandskap.

Aktivt och inkluderande hållbarhetsarbete

Eric Zinn beskriver sig själv som en ”teknisk miljö- och hållbarhetsmänniska” med bakgrund som civilingenjör från Chalmers tekniska högskola.

Han har varit på Göteborg Energi sedan 2007, från början inom biogas men sedan sju år tillbaka som hållbarhetschef.

Eric anser att främsta uppgiften i sin roll är att engagera och skapa dialog med olika intressenter för att förstå utmaningar och möjligheter med de förändringar som behöver ske i omställningen mot en mer hållbar framtid.

Att hitta fungerande lösningar som är optimala över tid är inte lätt, men det är en utmaning som Eric gärna tar sig an.

Vätgas – en av flera viktiga pusselbitar i omställningen till att klara nollutsläppen

Att övergå från fossila bränslen till vätgas och andra fossilfria alternativ innebär utmaningar, särskilt när det gäller befintlig infrastruktur och regelverk. Eric ser ett behov av långtgående systemförändringar och betonar vikten av att ändra beslutsprocesser och beteenden för att kunna minska koldioxidutsläppen.

Även om produktionen av förnybar energi har förbättrats under de senaste åren löser det inte alla våra hållbarhetsutmaningar. På Göteborg Energi använder man sedan länge alternativ till traditionella biobränslen genom att utnyttja spillvärme från industrier och avfallsförbränning till fjärrvärmesystemet. De är också angelägna om att testa olika nya tillvägagångssätt för att även när projekten inte ger de resultat man önskar används det som värdefulla lärdomar för framtida projekt snarare än rena misslyckanden.

Eric ser att grön vätgas kan bli en viktig integrerad pusselbit i energisystemet för att tillhandahålla en hållbar energiförsörjning. Genom att producera och använda vätgas kan den förnybara kraftens variationer hanteras bättre.  

Så som utvecklingen är i dag ser han främst att den gröna vätgasen gör mest nytta för att minska beroendet av fossila bränslen samt minska koldioxidutsläppen i industriprocesser. Men i framtiden när infrastruktur och mognad ökat ser han potential i att använda vätgaslagring av överskottsel från förnybara energikällor, för att göra det möjligt att balansera och stabilisera energiförsörjningen mer effektivt. Men här konkurrerar förstås vätgas med även andra alternativ.

Varför är ni medlem i Vätgas Sverige

Vi har genom Göteborg Energi Nät varit medlemmar i Vätgas Sverige så länge jag kan minnas, och vi ser en stor potential för vätgas i Sverige, särskilt med vårt överflöd av förnybara resurser som vatten, vind och ibland även solenergi.

Vätgas Sveriges plattform med dess medlemmar är en viktig röst för att driva relevanta frågor och gemensamma utmaningar som till exempel att skapa konsensus bland medlemmarna om viktiga frågor, såsom integrationen av vätgas i befintlig infrastruktur inom till exempel fjärrvärme. Dessutom ser han värdet av att investera i delad branschkunskap och främja samarbete för att identifiera och övervinna potentiella konflikter.


Bildkälla: Göteborg Energi