Vätgas i industrin – raffinaderier

Vätgas har använts länge inom raffinaderier. I regel sker vätgasproduktionen på plats och i dagsläget till stor del genom reformering av naturgas. Vätgas används primärt i två huvudprocesser: vätebehandling och hydrokrackning. Vätebehandling är en process där vätgas används för att avlägsna oönskade atomer från molekylerna. Hydrokrackning är en process där tunga gasoljor, tunga rester eller liknande kokdestillat reagerar med väte i närvaro av en katalysator vid hög temperatur och tryck för att producera lättare molekyler ämnade till diesel, flyg och bensinbränsle.

Det finns flera planerade eller pågående vätgasprojekt inom raffinaderier i Sverige (Energimyndigheten 2021):

  • St1 Göteborg: St1 undersöker möjligheten att ersätta produktion av vätgas från naturgas med vätgas via elektrolys (Strategi för fossilfri konkurrenskraft – Vätgas, 2021).
  • Preem Lysekil och Göteborg: Preem har under de senaste åren undersökt möjligheterna att ersätta den vätgas man idag producerar av naturgas med fossilfri vätgas. Att ersätta hela Preems vätgasbehov skulle kräva en elektrolysöreffekt på omkring 600 MW. Det pågår just nu en studie i samarbete med Vattenfall kring möjligheterna att bygga en 50 MW elektrolysör i Lysekil (Ny teknik, 2021). Preem bedömer att man också kommer att behöva använda blå vätgas.