Statkraft och Greeniron inleder samarbete kring vätgas

Statkraft och GreenIron har idag initierat ett samarbete kring produktion, leverans och lagring av grön vätgas. Avsiktsavtalet centreras kring Statkrafts leverans av vätgas från elektrolysörer baserad på förnyelsebar el och GreenIrons etablering av klockugnar för att producera fossilfria metaller.

Statkrafts vätgassatsningar handlar om elektrifiering av industriella processer inom stål- och metallindustrin och kemisk industri samt av transporter. Produktion av grön vätgas, på olika platser i Norden, är en del av omställningen till en koldioxidfri industriproduktion och transportsektor. Statkraft har som mål att innan 2030 ha en produktionskapacitet för grön vätgas på 2 GW.

GreenIron har en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Den banbrytande teknologin är helt vätgasbaserad med vatten som enda restprodukt. Processen lämpar sig för utvinning av metaller från såväl malm som restprodukter och avfall. Varje individuell ugn sparar 56 000 ton indirekt CO2 per år. Inom både gruv- och stålindustrin bildas det mängder av biflöden som idag betraktas som restprodukter och avfall. Med GreenIrons unika teknologi är det fullt möjligt att återvinna dessa biflöden till järn- och metallråvaror. GreenIron har avsikt att etablera sin första pilotanläggning under 2023.

Samarbetet kommer att omfatta vätgasproduktion och vätgasleveranser samt finna lämpliga lagringsmöjligheter i anslutning till GreenIrons framtida etableringsorter. Dessutom kommer samarbetet att skapa möjligheter att utnyttja varandras kompetens inom vätgasområdet.

”Det är mycket glädjande att vi nu inleder ett samarbete med Statkraft, Europas största producent av förnybar energi. Tillsammans vill vi realisera GreenIrons vision om att skapa en helt fossilfri värdekedja, från utvinning av stål och metaller från malm, restprodukter och avfall. Vår inriktning är att bana väg för cirkulära affärsmodeller och ökad resurs- och energieffektivitet inom gruv- och stålindustrin, säger GreenIrons vd Edward Murray.

I ett uttalande uttrycker Statkrafts VP för Hydrogen, Ulf Eriksen, tillförsikt inför samarbetet: ”Statkraft är övertygade om att vätgas från förnybar energi är vitalt för att uppnå en koldioxidfri industriproduktion, och projektet ger intressanta möjligheter i den riktningen”.