Sverige behöver öka produktionen av fossilfri energi för att stärka vår konkurrenskraft

Hur ska vi bära oss åt för att hålla jordens temperatur nere – samtidigt som vårt energibehov sannolikt kommer att fördubblas de närmaste tjugofem åren? Det är nödvändigt att vi hittar svaret på den här ödesfrågan.

Behovet av fossilfri energi ökar

Allt från transporter till industrins produktionsprocesser kommer att kräva mer fossilfri energi. Det kan förefalla en smula fånigt att påpeka detta faktum, men mängden enheter som ska laddas eller tankas kommer att öka i en ej ännu beräknad mängd.

EU-parlamentet har i dagarna antagit nya mål för att nå klimatneutralitet år 2050. Det innebär att Sverige måste steppa upp. Om vi inte gör det, kommer Sverige endast att vara en finansiär till andra EU-länders industriella expansion. Svenska bolag har redan i dag utländska kunder som endast efterfrågar fossilfritt framställda produkter. Om vi inte är med i matchen förloras inte endast kunder, utan även konkurrenskraft och skatteintäkter till staten. Även de gamla tunga oljestaterna ser i dag att fossilfria drivmedel är framtiden, varför även de investerar tungt i förnybart.

Ny pålitlig och säker infrastruktur för el och vätgas måste börja byggas nu.

Kriget i Ukraina har hållit på i ett år och vi vet inte hur länge till det kommer att pågå. Tragedin har tydliggjort EU:s sårbarhet i och med att beroendet av rysk gas var stort. Att ersätta denna källa är inte bara bråttom för försörjning av energi till industri och hushåll, utan även en säkerhetspolitisk nödvändighet.

Som det ser ut i dag riskerar vi att inte ens uppnå de nedskrivna globala målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader till år 2030. Det saknas även svenska delmål för detta arbete, varför man kan påstå att många famlar i sin strävan dit. Vilka steg ska tas? Vilka åtgärder krävs och när behöver det ske?

Framtidens energimix är outforskad

Fossilfri energi måste framställas på alla de vis som står till buds. Det är mycket bra att energiminister Ebba Busch (KD) nu vänt blicken mot vindkraften och deklarerat att den är nödvändig. Ledande politiker får inte gräva ned sig i skyttegravar mellan olika energislag.

Vi måste erkänna vikten av mångfald på områden som stärker varandra. Ingen forskning visar i dag att någon typ av fossilfri energiproduktion behöver slå ut någon annan. Framtidens optimala energimix är ännu outforskad. Även om kärnkraften byggs ut, kommer den att kräva flexibel stödkraft. Fossilfri vätgas är en sådan. Infrastrukturen stärks således genom eftertänksamma åtgärder i vår omställning.

Det är nu som tåget mot framtiden går och det krävs överenskommelser som håller jämna steg med omvärlden. Om vi inte ska missa det behövs statens hjälp och stöd. En pålitlig politisk kurs, som inbjuder till de investeringar som Sverige så behöver.

Vätgas krävs

Hittills har vi klarat oss väl på det gamla energisystemet, men i dag är tiderna annorlunda. Bristande politiskt ledarskap har negligerat behovet av forskning och förberedelser. Det har saknats framförhållning inför framtidens energisystem. Ny pålitlig och säker infrastruktur för el och vätgas måste börja byggas nu.

Elbehovet kan komma att öka till 500 TWh år 2050. Det innebär en enorm ökning jämfört med dagens energianvändning. Vi ser att många argumenterar för att verkningsgraden är mycket låg när det kommer till fossilfri elproduktion. Att grön vätgas kostar mer än det smakar och i sig kräver en kraftigt ökad produktion av fossilfri el, som till exempel vindkraft.

Men vätgas kan framställas på olika sätt och vätgas krävs om vi ska klara våra klimatmål. Därför måste åtgärder vidtas för att få med vätgas i systemet. Här ser vi att ju mer vi klarar av att producera, desto lägre kommer kostnaden att bli – så kallade skalfördelar. Som exempel kan nämnas att priset på teknik för att producera vätgas kommer att sjunka med hela 70 procent inom fem år – när väl produktionen av dem skalas upp. Redan i dag finns flera konkurrenskraftiga metoder för att framställa vätgas som klarar Paris-målen.

Ta kampen mot Kina

En politisk viljeinriktning är av största vikt. Varje investerad skattekrona stärker vår konkurrenskraft gentemot jättar som Kina, USA och Indien, vars regeringar redan i dag stöttar området starkt. Precis som många inser att landets försvarspolitik är ett fundament för vårt samhälle, så bör man inse att även energipolitiken är det. För den här typen av frågor krävs långsiktiga överenskommelser mellan partierna. Ingen tjänar på en polariserad och ensidig debatt.

Torsten Granberg och Björn Aronsson

CEO Plagazi respektive Vätgas Sverige