Premiär för EU:s vätgasauktion

Ytterligare ett steg för att skala upp den europeiska vätgasproduktionen togs den 23:e november, då EU:s innovationsfond arrangerade en vätgasauktion. Syftet med auktionen är att kicka igång vätgasmarknaden för att nå de ambitiösa målen inom REPowerEU om att ställa om vätgasproduktionen 2030.

För att minska gapet mellan produktionskostnader och marknadens betalningsvilja, kommer auktionen att dela ut upp till 800 miljoner euro till producenter av förnybar vätgas i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Stödet innebär en fast premie i €/kg producerad vätgas, under en 10 års period.

Auktionen är utformad för att nå följande: 

  • Att minska kostnadsgapet mellan förnybart och fossilt väte i EU så effektivt som möjligt genom att ge offentligt stöd.
  • Konkurrenskraftiga auktioner med en enkel och transparent uppställning avslöjar produktionskostnader och skapar värdefulla och jämförbara prispunkter.
  • Minimera riskerna hos europeiska vätgasprojekt, koppla samman utbud och efterfrågan, reducera kapitalkostnader, och dra nytta av privata investeringar.
  • Minska administration genom effektiva processer.

De tre komponenter som ingår i budet på vätgasauktionen:

  1. Fast budpris i €/kg vätgas som producerat av förnyelsebar energi
  2. Förväntad genomsnittlig årlig produktion av denna vätgas över en 10-årig produktionsperiod
  3. Ny elekrolysör med kapacitet utryckt i MWe

Maximalt budpris är 4,5 €/kg producerad vätgas och minsta kapacitet på en ny elektrolysör är 5 MW.

Bakgrund

Innovationsfonden är ett av världens största finansieringsprogram för att kommersialisera och implementera innovativa tekniker för att minska växthusutsläpp. Fonden är ett centralt verktyg inom Green Deal Industrial Plan. Den finansieras av intäkter från utauktionering av utsläppsrätter från EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) och syftar till att hjälpa företag att investera i ren energi och föra ut teknik som kan minska koldioxidutsläppen i europeisk industri och samtidigt främja konkurrenskraften.

I mars 2023 presenterade kommissionen en ny plan för att stimulera och stödja investeringar i förnybar vätgasproduktion genom EU:s vätgasbank (EHB). Detta initiativ syftar till att påskynda investeringar och överbrygga investeringsklyftan för att EU ska nå sina ambitiösa REPowerEU mål.

Länkar:

https://energy.ec.europa.eu/news/commission-outlines-european-hydrogen-bank-boost-renewable-hydrogen-2023-03-16_en

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/upcoming-eu-hydrogen-bank-pilot-auction-european-commission-publishes-terms-conditions-2023-08-30_en