Ny rapport från IVL om affärsmodeller inom vätgas

Inom ramen för projektet ”Vätgas i framtidens energisystem – affärsmodeller och användning i transportsektorn”, har IVL släppt en delrapport ”Vätgas inom svensk transportsektor – idag och 2045”. Projektet samarbetar nära vätgasaktörer, kunder och investerare aktiva inom svensk transportsektor för validering av resultatet. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till förbättrade förutsättningar för omställningen av transportsektorn från fossila drivmedel till fossilfri vätgas.

Rapporten sammanfattar första fasen av arbetet i projektet och tar ett helhetsgrepp för affärsmodellen för vätgas inom svensk transportsektor idag med fokus på vägtransporter. Detta åtföljs av en analys av de framtida randvillkor som vätgasaktörer kan komma att verka inom, vilka används för att anpassa affärsmodellen till 2045 års förutsättningar. I den första delen av arbetet har målet varit att kartlägga dagens affärsmodeller för vätgas i transportsektorn, ur ett svenskt perspektiv samt sätta detta i en internationell kontext, och det är dessa resultat som återges i rapporten.

Rapporten pekar på behovet av strategisk planering och flexibilitet i affärsmodellerna för att hantera osäkerheter och optimera möjligheterna i vätgasmarknaden. Se nedan summering av slutsatserna i rapporten:

  • Dagens affärsmodell för vätgas i vägtransportsektorn befinner sig i en tidig etableringsfas, där samarbete längs hela värdekedjan inklusive med kunden är centralt för att kunna få till vätgasleveransen
  • I framtiden (mot 2045) kommer affärsmodellen att påverkas av samhällets omställning och att erbjuda ett fossilfritt bränsle kommer att vara en mindre konkurrensfördel jämfört med läget idag
  • Tidiga aktörer som har investerat i vätgas redan idag har gjort det för att de tror på tekniken och dess roll i omställningen och ser till vilket värde investeringen kommer att ha i framtiden, snarare än att sätta benhårda krav på avkastning på kort sikt
  • Projektets resultat kan användas av vätgasaktörer till att utveckla sin affärsmodell på lång sikt

Läs hela rapporten här: https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/transporter/affarsmodeller-for-vatgas.html