Vätgas är sedan länge en viktig råvara inom delar av processindustrin, framför allt inom kemisk industri och raffinaderier. Mer än 99,6 procent av den vätgas som används idag i Sverige, ca 6 TWh, används inom industrin.

Vätgasanvändningen i Europa domineras i dagsläget helt av kemisk och petrokemisk industri inklusive raffinaderier. Även i ett globalt perspektiv är det raffinaderier och kemisk industri, framför allt ammoniakproduktion, som står för efterfrågan på vätgas (Energimyndigheten, 2021). Men tack vare ökade krav på att få bort fossila bränslen, kan vätgasen bli central i flera nya värdekedjor för att ersätta fossil energi.

Globalt produceras omkring 120 miljoner ton vätgas per år. Av denna vätgas kommer ca 70 miljoner ton från produktionsanläggningar för vätgas och 50 miljoner ton vätgas är biprodukter från kemisk industri. Idag produceras mindre än fem procent av vätgas genom elektrolys. Att ersätta all den vätgas som används med fossilfri vätgas från elektrolys skulle kräva cirka 4000 TWh fossilfri elproduktion och resultera i en utsläppsreduktion på cirka 800 Mton koldioxid per år, vilket motsvarar 2 procent av de globala utsläppen. (Fossilfritt Sverige).

Varför förnybar vätgas i industrin?

Vätgas kan ersätta fossila bränslen i en mängd olika industriella processer, material och produkter och därmed minska koldioxidutsläppen. Det är inte förrän på senare år som produktionen och användningen av vätgas i industrin börjar ta fart. Här har vi listat de huvudsakliga anledningarna till vätgasens framväxt.

  • Tidigare har fossila bränslen varit billiga och infrastrukturen och har byggts för dem. Allt eftersom stöd och engagemang att driva på klimatförändringar, från exempelvis EU har stärkts, skapas förutsättningar och stöd att ersätta fossil energi med förnybart.
  • Exempel på stöd för att minska industrins växthusgasutsläpp är EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS som sätter ett pris på växthusgasutsläpp. Kostnaden för att köpa utsläppsrätter om man t.ex. använder fossila bränslen eller råvaror gör att det blir mer attraktivt att fasa ut dessa till fördel för förnybara alternativ.
  • I Sverige görs satsningar som Industriklivet för att stötta industrins mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Efterfrågan på fossilfria produkter ökar och industrin i Sverige ska öka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria. I takt med att klimatmål och lagkrav skärps globalt, ställer många industrier om i god tid för att få ett försprång.
  • Priset på förnybar el har blivit lägre i hela världen och förväntas sjunka.
  • Elektrolystekniken förbättras och när produktionstakten ökar förväntas kostnader för elektrolysörer halveras tack vare skalfördelar.

Det finns flera pågående och planerade satsningar att ersätta fossil energi med förnybar vätgas. Främst inom främst raffinaderier, kemiindustrin och stålindustrin. Klicka nedan för att läsa mer om hur den förnybara vätgasen tillämpas inom varje industri.